A.G.E. d.o.o. registrovan je za obavljanje različitih poslova posredovanja i pružanja raznih vrsta usluga privrednim subjektima i fizičkim licima a koje se tiču oblasti veterinarstva na području Bosne i Hercegovine.

A.G.E. d.o.o. je počeo sa radom na osnovu istraživanja tržišta koje je pokazalo da postoji veliki interes i potreba među privrednim subjektima za agencijom koja pruža ovu vrstu usluga i na taj način im olakšava rad, štedi sredstva, vrijeme i radnu snagu.

Stručni kadar prati sva zbivanja koja se dešavaju u regionu a vezana su za sigurnost hrane i tu su angažirani stručnjaci različitih usmjerenja sa ciljem da se obezbijedi što bolja i stručnija pomoć svim klijentima.

U izradi tehničko-tehnoloških elaborata se vodilo računa da ovi akti budu usklađeni sa drugim svjetski priznatim standardima kao što su ISO, HACCP i CODEX ALIMENTARIUS.

Stoga je i stručno osoblje educirano po najvišim standardima i nosioci su raznih zvanja iz oblasti sigurnosti hrane i kontrole proizvodnje namirnica animalnog porijekla između ostalog i certifikatom HACCP menadžer.

  • Izrada tehničko-tehnološke projektne dokumentacije izgrađenih i rekonstruisanih klaonica, prerada mesa, mljekara, skladišta namirnica životinjskog porijekla, farmi i drugih objekata iz oblasti veterinarstva
  • Posredovanju pri “HACCP” certificiranju proizvodnih procesa i proizvoda iz oblasti veterinarstva i dr.
  • Savjetovanje i pružanje pravne pomoći po pitanjima primjene veterinarskih propisa
  • Posredovanju u izradi biznis planova i sve druge vrste poslovne dokumentacije iz oblasti veterinarstva
  • Posredovanju u izradi programa investicionih ulaganja, logotipova firmi, distribucija promotivnog materijala, izrada Web stranica i portala, izrada letaka, kataloga, brošura, plakata i drugog promotivnog materijala vezanih za veterinarstvo
  • Posredovanje u angažiranju projektantskih kuća za izradu glavne arhitektonske projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju klaonica, prerada mesa, mljekara, skladišta namirnica životinjskog porijekla, farmi i drugih objekata iz oblasti veterinarstva u skladu sa direktivama EU
  • Posredovanje u angažiranju građevinskih firmi za izgradnju i rekonstrukciju klaonica, prerada mesa, mljekara, skladišta namirnica životinjskog porijekla, farmi i drugih objekata iz oblasti veterinarstva u skladu sa direktivama EU.